به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه
آزمون پیشرفت تحصیلی سال 95
طراح سوالات : گروه های آموزشی استان فارس
تصحیح و اعلام نتایج : موسسه آموزشی 7 ا ستاد